Azərbaycan dili testləri – VI Sinif

 1. Beşinci sinifdə keçilmişlərin təkrarı

 2. Dilçilik və ya linqvistika

 3. Nitq hissələri

 4. İsim haqqında ümumi məlumat

 5. İsmin quruluşca növləri

 6. Ümumi və xüsusi isimlər

 7. Tək və cəm isimlər

 8. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi

 9. İsmin hallanması

 10. İsmin mənsubiyyət və hal şəkilçiləri

 11. İsmin cümlədə rolu və morfoloji təhlil qaydası

 12. Sifət haqqında ümumi məlumat

 13. Sifətin quruluşca növləri

 14. Sifətin müqayisə dərəcələri

 15. Sifətin cümlədə rolu və morfoloji təhlil qaydası

 16. Say haqqında ümumi məlumat

 17. Sayın mənaca növləri

 18. Sayın quruluşca növləri

 19. Sayın cümlədə rolu və morfoloji təhlil qaydası

 20. Əvəzlik haqqında ümumi məlumat

 21. Əvəzliyin mənaca növləri

 22. Əvəzliyin morfoloji təhlili

 23. Nitq, mətn, üslub